Zelená domácnostiam | GS Tech - Tepelné čerpadlá Trenčín

Zelená domácnostiam

Podmienky na podporu OZEnergie Účinné od 30. októbra 2023
Sme oprávnený zhotoviteľ pre fotovoltické panely, solárne kolektory, tepelné čerpadlá v rámci dotácií zelená domácnostiam.

Dotácie na Obnoviteľné Zdroje Energie : Podpora Zelených Domácností

                                                                                          
                                                                                     PODMIENKY NA PODPORU
                                                                   využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach
                                                                                     Účinné od 30. októbra 2023

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

⦁    fotovoltické panely (výroba elektriny);
⦁    veterné turbíny (výroba elektriny);
⦁    slnečné kolektory (výroba tepla);
⦁    kotly na spaľovanie biomasy vo forme peliet (výroba tepla);
⦁    tepelné čerpadlá (výroba tepla)

Indikatívna výška finančných prostriedkov 

⦁    Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na príspevky domácnostiam  je 151,6 miliónov EUR z toho na inštaláciu zariadení v Bratislavskom kraji je 58,1 miliónov EUR.
⦁    Podporu inštalácie zariadení je možné poskytovať do 31.12.2029, alebo do vyčerpania alokácie určenej na inštaláciu zariadení.

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku

⦁    fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu, 
⦁     fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu, 
⦁    fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov, 
Všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá: 
⦁    rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby, 
⦁    rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
⦁    rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 20 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu.
⦁     rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť. 

Spôsob a podmienky poskytnutia príspevku

⦁    Podpora inštalácie zariadení bude vykonávaná formou poukážok ,ktoré budú vydávané priamo domácnostiam, na základe podanej a aktivovanej žiadosti o vydanie poukážky. 

⦁    Domácnosť požiada o vydanie poukážky vyplnením elektronického formulára, dostupného na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk, v ktorom uvedie druh zariadenia, ako aj ďalšie požadované údaje.

⦁     k aktivácii poukážky dojde zhotoviteľom, prostredníctvom aktivačného kódu, ktorý  domácnosť odovzdala vybranému zhotoviteľovi. 

⦁    Domácnosťou vyplnená žiadosť o vydanie poukážky bude zaradená do zásobníka. Žiadosti o vydanie poukážok čakajú v zásobníku na aktiváciu vydania poukážky zhotoviteľom.Žiadosti čakajúce v zásobníku môže domácnosť po vložení prístupových údajov prostredníctvom informačného systému upravovať, s výnimkou údajov o mieste inštalácie, druhu podporeného zariadenia a registrovanej e-mailovej adresy

Hodnota poukážky 

⦁    Hodnota poukážky je určená v závislosti od inštalovaného výkonu zariadenia v kW a sadzby za inštalovaný kW výkonu zariadenia.
⦁    Základné sadzby a maximálne podporované výkony:
⦁    fotovoltických panelov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok, je obmedzený na 3 kW; v prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok preukázanej faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie,  maximálny výkon na ktorý bude poskytnutý príspevok je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektriny, maximálne 7 kW;

⦁    fotovoltických panelov15 pre bytový dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov na každý byt v bytovom dome;
⦁    veternej turbíny pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok16, je obmedzený na 3 kW; v prípade spotreby elektriny vyššej ako 3000 kWh/rok preukázanej faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie,  maximálny výkon na ktorý bude poskytnutý príspevok je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektriny, maximálne 7 kW;
⦁    slnečných kolektorov pre rodinný dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok16, je obmedzený na 4 kW;
⦁    slnečných kolektorov pre bytový dom je 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 1 kW inštalovaného výkonu kolektorov na každý byt v bytovom dome;
⦁    kotla na biomasu pre rodinný dom je 100 €/kW výkonu kotla; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok16, je obmedzený na 15 kW;
⦁    kotla na biomasu pre bytový dom je 100 €/kW výkonu kotla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 5 kW inštalovaného výkonu kotla na každý byt v bytovom dome;
⦁    tepelného čerpadla pre rodinný dom je 380€/kW výkonu tepelného čerpadla; maximálny výkon, na ktorý bude poskytnutý príspevok16, je obmedzený na 10 kW;
⦁    tepelného čerpadla pre bytový dom je 380€/kW výkonu tepelného čerpadla; maximálna výška podpory je v rozsahu najviac 5 kW inštalovaného výkonu tepelného čerpadla na každý byt v bytovom dome;

Maximálny príspevok  sa tak zvýšil s 15 % .
Zvýhodnený finančný príspevok + 15 % získajú domácnosti v rodinných domoch pri inštalácii bezemisných zariadení v oblasti riadenia kvality ovzdušia a domácnosti, ktoré prestanú využívať tuhé palivá (napr. kotol na uhlie alebo kotol na biomasu).   
 

 Základná sadzby bez zvýhodnenia   Zvýhodnenie .+15 % 

                                                                 

Rodinný dom Sadzba €/kW max. príspevok Sadzba €/kW max. príspevok
Fotovoltický panel 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
 Veterná turbína 500 €/kW 3 500 € 575 €/kW 4 025 €
Slnečný kolektor 500 €/kW 2000 € 575 €/kW 2 300 €
Kotol na biomas 100 €/kW 1 500 €           -           -
Tepelné čerpadlo 380 €/kW 3 800 € 437 €/kW 4 370 €

        
  
⦁    Ak je výška oprávneného príspevku nižšia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA celú výšku oprávneného príspevku. Ak je výška oprávneného príspevku vyššia ako 50 % celkových oprávnených výdavkov, preplatí SIEA 50 % celkových oprávnených výdavkov .

⦁    Pri poskytovaní podpory budú zvýhodnené domácnosti pri inštalácii bezemisných zariadení v  oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo ak domácnosť prestane využívať tuhé palivá,  formou zvýšenia základnej sadzby o 15 %; 
⦁    Celé znenie podmienok na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach nájdete na stránke  ⦁    zelenadomacnostiam.sk